PAGBOTO SA PAGKAKALOOB PARA SA EPEKTO NG SINING (ARTS IMPACT ENDOWMENT POLL)

Noong Nobyembre 2018, ang mga botante ng San Francisco ay malakas na pinagtibay ang Proposition E, kung saan inilalaan ang isang bahagi ng mga kita sa buwis ng hotel para sa mga layunin ng sining at kultura. Ang mga mapagkukunang pantulong na ito ay ilalaan taon-taon sa iba’t ibang natatanging departamento at programa ng Lungsod. Ang Pagkakaloob para sa Epekto ng Sining (Arts Impact Endowment) ay isang komponent ng Proposition E at nag- uutos na ang San Francisco Arts Commission ay magsagawa ng isang proseso ng komunidad upang bumuo ng limang-taong plano ng paglalaan para sa mga serbisyong pangkultura. Susuriin at aaprobahan ang planong ito taon-taon ng Arts Commission at City Administrator. Ang sumusunod na potensiyal na mga larangan ng epekto sa mga larangan ay magtatrabaho upang mapabuti ang bukod-tanging kalidad ng buhay sa San Francisco sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga artist, organisasyon sa sining kabataan, miyembrong tumatangkilik at mga maggagawa sa larangan ng kultura.

Tandaan: Isinasara ang poll na ito sa biyernes Enero 25, 2019

Mga Tagubilin: Mula sa labindalawang pagpipilian sa ibaba, mangyaring i-ranggo ang iyong tatlong (3) pangunahing priyoridad

POTENSIYAL NA MGA LARANGAN NG EPEKTO (POTENTIAL IMPACT AREAS)

Unang Prayoridad Ikalawang Prayoridad Ikatlong Prayoridad

MGA ORGANISASYON SA SINING

1. Itaguyod ang proaktibo at sustenableng sining na non-profit
2. Isulong ang katarungang panlahi at katarungang panlipunan sa pamamagitan ng sining
3. Mamuhunan sa inobasyon sa pamamagitan ng sining

MALIKHAING PAGPAPANATILI NG LUGAR

4. Protektahan at mapanatili ang mga espasyo para sa sining at kultura
5. Magpanatili at itaas ang pampublikong sining sa mga mahihirap na komunidad

INDIVIDUAL ARTISTS & CULTURAL WORKERS

6. Suportahan ang mga artist sa lahat ng disiplina para magkaroon ng kita sa produksiyon ng kanilang gawa
7. Magkaloob ng bayad na propesyonal na pag-unlad para sa mga artist at manggagawa sa larangan ng kultura
8. Matiyak ang pasahod na sapat sa pamumuhay at karampatang suweldo para sa mga artist at manggagawa sa larangan ng kultura

IMPRAESTRUKTURA

9. Mamuhunan sa abot-kayang pabahay at mga espasyo sa trabaho
10. Mamuhunan sa mga pasilidad na ligtas, madaling mapuntahan, at de-kalidad ang sining

EDUKASYON SA KABATAAN/SINING

11. Magkaloob ng edukasyon sa sining para sa hindi nag-aaral
12. Suportahan ang mga nagtuturong artist upang mas mabuting paglingkuran ang kabataan
Para tulungan kaming mas mabuting maunawaan kung saan nagmumula ang mga resulta, mangyaring ilagay ang inyong zip code.